Direct antwoord? 079 3600 580

Inkomstenbelasting
Wassenaar

Bij de aangifte inkomstenbelasting behoort een ondernemer in ieder geval het volgende te overleggen:
Balans
Winst- en verliesrekening
Fiscale winstberekening

Aftrekbare kosten en afschrijving

Zoals gezegd is het goed verwerken van de afschrijving niet altijd even eenvoudig. Als een ondernemer een laptop heeft gekocht die bijvoorbeeld € 600,= heeft gekost en 3 jaar mee gaat, zijn de kosten voor de winst- en verliesrekening over het jaar van aankoop jaar dus € 200,=. De overige € 400,= moet als afschrijving over de 2 opvolgende boekjaren worden verdeeld. Het is dus zaak om die kosten de twee daaropvolgende jaren niet te vergeten en die direct goed in de boekhouding te verwerken.
Uiteraard zijn zo bijna alle voor het bedrijf gemaakte kosten af te trekken. Bijna, want kosten zoals boetes, zakenlunches, onzakelijke en privé kosten zijn niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Omdat de aftrekbaarheid van dergelijke onkosten per belastingjaar kan verschillen is het raadzaam om vóór het invullen de aangifte, of liever nog tijdens het bijhouden van de administratie, dat tot in detail uit te zoeken. Doe zo nodig ook navraag bij de Belastingdienst.

Fiscale aftrekposten en subsidies

Nadat de winst en de eigen kosten zijn berekend wordt er gekeken naar de speciale aftrekposten en subsidies voor ondernemers.

Fiscale winst

Als de winst, kosten, aftrekposten en subsidies bekend zijn kunnen deze worden gebruikt om de fiscale winst (of het verlies) te berekenen en in de belastingaangifte op te nemen.

Vennootschapsbelasting

Voor een onderneming met rechtspersoonlijkheid – zoals de BV – gelden meer uitgebreide regels met betrekking tot de jaarverslaggeving. Zo moet de jaarrekening van de BV bijvoorbeeld worden gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. Ook zijn er vormvereisten en controle-eisen. Het resultaat van een BV wordt niet belast volgens de Wet op de Inkomstenbelasting. De belasting die hierover geheven wordt is de Vennootschapsbelasting. Enkele onderwerpen die kunnen spelen bij deze belasting – en die we hier niet uitgebreid bespreken, maar slechts noemen – zijn:
de fiscale eenheid (moeder- en dochtermaatschappijen) en
de deelnemingsvrijstelling.

De Balans

De balans van iedere onderneming bestaat in feite uit drie zaken, namelijk de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen. Daarmee laat de balans zien hoe de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van het bedrijf zich tot elkaar verhouden en of er een positief of juist negatief eigen vermogen is. Het eigen vermogen laat het verschil tussen bezittingen en schulden zien.
De bezittingen van het bedrijf oftewel de activa staan aan de linkerkant van de balans, aan de rechterkant staan de passiva waaraan men kan zien hoe de activa zijn gefinancierd. Daar staan dus het eigen vermogen en de schulden van de onderneming.

Winst-en verliesrekening

De winst- en verliesrekening noemen we ook wel de resultatenrekening of exploitatierekening. De rekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van het bedrijf over een bepaalde periode en eindigt uiteraard met de over die periode behaalde winst of verlies.

Het lijkt vrij eenvoudig, in de praktijk is het opstellen van een goede winst- en verliesrekening en vooral het vaststellen van het bedrijfsresultaat niet zo heel eenvoudig. Dat heeft vooral te maken met de kosten. Als men kosten aan meerdere boekjaren toe moet delen, het zogenaamde afschrijven, wordt het opeens ingewikkeld. Winst bepalen Allereerst bepaalt men de winst. Voor de vennootschapsbelasting is dit alles wat de BV of NV in een jaar heeft verdiend, ongeacht waarmee. Voor de inkomstenbelasting moet alle winst die er met de onderneming is gemaakt worden gehanteerd.

Als de Belastingdienst je aanmerkt als ondernemer, geef je je financiële bedrijfsgegevens op bij de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. In principe gebeurt dat – als je bijvoorbeeld zzp’er bent – in de Inkomstenbelasting onder de noemer ‘winst uit onderneming’, of in voorkomende gevallen onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. De ontvangen VAR verklaring hangt hiermee samen. Is je bedrijf een BV, dan moet je aangifte Vennootschapsbelasting doen.

Inkomstenbelasting Wassenaar

Heb je een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, dan volgt uit de bijgehouden administratie een jaaroverzicht van de (fiscale) inkomsten en uitgaven van je bedrijf. Dit rapport – we noemen het ‘de jaarrekening’ – bevat de informatie, die je nodig hebt voor je belastingaangifte.De jaarrekening bestaat uit een balans en een verlies- en winstrekening. Het geeft eigenlijk een specificatie van de winst (of onverhoopt het verlies) in het (afgelopen) jaar. Dat laatste bedrag dienst als basis voor de belastingaangifte. Overigens spelen de onder de noemers ‘aftrekposten’ en ‘startervoordelen’ op deze site besproken onderdelen ook een aanzienlijke rol bij de bepaling van de fiscale winst en vermogenspositie. Hoe tot de jaarrekening wordt gekomen, wordt elders op deze site besproken op de pagina’s over de Administratie.
Inkomstenbelasting Wassenaar.

Zoeken

“Het ideale kantoor!”
“Als ZZP-er vind ik het belangrijk om tijd te besteden aan waar ik goed in ben en wat resultaat oplevert. Osiris Administraties doet voor mij waar zij goed in zijn, namelijk de financien rondom mijn bedrijf regelen.”
– Maurice de Bruin, Zoetermeer
Direct contact opnemen