Direct antwoord? 079 3600 580
Algemene Voorwaarden
Versie 2.0

Artikel 1. Toepasselijkheid.
De voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Osiris Administraties en iedere overeenkomst gesloten tussen Osiris Administraties en een opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk, door middel van een door beide partijen te ondertekenen overeenkomst, worden afgeweken.

Artikel 2. Aanbiedingen – sluiten overeenkomst.
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Na aanvaarding door de opdrachtgever van de aanbieding is Osiris Administraties slechts gebonden, indien een overeenkomst mede door Osiris Administraties is ondertekend en/of nadat met de uitvoering van opgedragen werkzaamheden is begonnen. Een door beide partijen ondertekende offerte wordt hierbij tevens beschouwd als een overeenkomst.

Artikel 3. Vergoeding en indexering
3.1 Vergoeding:Als vergoeding voor de door Osiris Administraties te verrichten diensten is opdrachtgever aan Osiris Administraties verschuldigd per vast bedrag per maand en een eenmalig bedrag voor de inrichting van de financiële administratie.

3.2 Indexering: De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Osiris Administraties heeft het recht aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 juli aan te passen. Opdrachtgever dient in ieder geval in te stemmen met een verhoging van de kosten en de uurlonen, voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende indexeringsclausule; de nieuwe vergoedingen worden gevonden door de bestaande prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand april voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand april van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers zijn de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst en opzegging.

4.1 De periode gedurende welke de overeengekomen werkzaamheden door Osiris Administraties voor opdrachtgever worden verricht bedraagt 1 jaar na datum overeenkomst. Daarna vindt stilzwijgende verlenging plaats, tenzij beëindiging plaatsvindt conform artikel 4.2 van de algemene voorwaarde.

4.2 Indien een der partijen de overeenkomst wenst te laten beëindigen, na de periode van 2 jaar zoals hierboven genoemd, dan dient de overeenkomst opgezegd te worden bij aangetekende brief , waarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht genomen dient te worden, tenzij anders is overeengekomen. Indien een andere opzegtermijn van toepassing is, wordt deze vermeld in de conform artikel 2 van de Algemene Voorwaarden tot stand gekomen overeenkomst.

4.3 Indien geen opzegging heeft plaatsgevonden wordt de overeenkomst automatisch telkens verlengd voor een jaar en onder dezelfde voorwaarden als de onderhavige overeenkomst voorgezet, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5. Uitvoering opdracht.

5.1 De werkzaamheden die Osiris Administraties zal verrichten, zijn neergelegd in de conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden tot stand gekomen overeenkomst tussen partijen.

5.2 Osiris Administraties zal de opdracht op zorgvuldige wijze en overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken uitvoeren. Wijziging in een opdracht is voor Osiris Administraties pas bindend na schriftelijke bevestiging door Osiris Administraties of nadat Osiris Administraties met de uitvoering van de betreffende werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt.

De uit te voeren werkzaamheden door Osiris Administraties zijn expliciet in de overeenkomst genoemd en vastgelegd onder ` dienstverlening van het kantoor`. Niet genoemde werkzaamheden vallen daar niet onder. Het adviseren op financieel en fiscaal gebied strekt zich uitstluitend uit tot gevraagde advisering aan de opdrachtnemer.

5.3. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Osiris Administraties overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

5.4 In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever Osiris Administraties op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

5.5 Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

5.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever. Bij een overeengekomen termijn zal deze voor de voltooiing van de opdracht worden geacht te zijn verlengd met een termijn gelijk aan de periode gedurende welke de opdrachtgever nalatig is geweest.

5.7 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, heeft Osiris Administraties het recht de aanvang van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

5.8 Osiris Administraties zal gebreken in de door Osiris Administraties afgeleverde werken, voor zover het gevolg van een toerekenbare tekortkoming zijdens Osiris Administraties, kosteloos herstellen, mits zulke gebreken binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Osiris Administraties zijn medegedeeld. Deze verplichting tot herstel schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 6. Facturering en betaling.

6.1 De door de opdrachtgever aan Osiris Administraties verschuldigde vergoedingen worden maandelijks of per kwartaal, voor het eerst bij het aangaan van de overeenkomst, gefactureerd. De factuur vermeldt de vaste kosten verhoogd met de van toepassing zijnde BTW. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat er bij afgesproken automatische incasso voldoende saldo op de desbetreffende bankrekening van opdrachtgever staat op de afgesproken incassomomenten.

6.2 Als de opdrachtgever zonder goede reden de openstaande factuur van Osiris Administraties niet tijdig betaalt, dan behoudt zij zich het recht voor om zowel admnistratiekosten t.b.v. Euro 50,- alsmede een rentepercentage van 5 % op jaarbasis over de periode vanaf de datum van de openstaande factuur.

Artikel 7. De opdrachtgever is jegens Osiris Administraties de door Osiris Administraties gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtgever en Osiris Administraties met betrekking tot een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 8. Retentierecht.

Osiris Administraties is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat haar vorderingen op opdrachtgever terzake van enig opdracht zijn voldaan.

Artikel 9. Overmacht.

9.1 Noch Osiris Administraties noch de door deze ingeschakelde personen zijn aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt naast de wettelijke bepalingen dien aangaande mede begrepen brand in het kantoorgebouw van Osiris Administraties, onvoorzien gebrek aan personeel als gevolg van ziekte, ongeval, stremming van het vervoer, stakingen, of extreme weersomstandigheden. Deze opsomming geldt slechts als voorbeeld en beoogt geenszins een beperking te geven aan het begrip overmacht.

9.2 Indien Osiris Administraties als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, zal zij dat terstond aan de opdrachtgever mededelen, onder vermelding van de relevante feiten en omstandigheden. Partijen zullen alle medewerking geven, teneinde met spoed overeenstemming te bereiken over een redelijke oplossing en of redelijke verlenging van de termijn voor nakoming. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Osiris Administraties niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10. Geheimhouding.

Osiris Administraties verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die aan Osiris Administraties door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, een en ander voor zover van vertrouwelijke aard. Osiris Administraties is niet gerechtigd de informatie die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij was verkregen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

11.1 De aansprakelijkheid van Osiris Administraties uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever, is in voorkomende gevallen beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen vergoeding en zal in geen geval het bedrag van de overeengekomen jaarvergoeding overstijgen.

11.2 De aansprakelijkheid van Osiris Administraties wordt volledig uitgesloten in de gevallen dat schade is ontstaan doordat Osiris Administraties is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Tevens wordt de aansprakelijkheid van Osiris Administraties volledig uitgesloten in gevallen van overmacht, alsmede in geval van indirecte schade van de opdrachtgever, waaronder omzetderving, winstderving, stagnatieschade, verminderde goodwill en dergelijke in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.

11.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Osiris Administraties of haar leidinggevende ondergeschikten, dan wel van door haar ingeschakelde hulppersonen.

11.4 De opdrachtgever vrijwaart Osiris Administraties en de door haar ingeschakelde personen voor elke aansprakelijkheid van Osiris Administraties en/of deze personen jegens derden samenhangend met of voortvloeiend uit de handelingen door deze verricht binnen de kring van diens bevoegdheden of anderszins samenhangend met diens werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij deze aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove schuld van Osiris Administraties en/of door deze ingeschakelde personen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

12.1 Op elke overeenkomst tussen Osiris Administraties en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 In afwijking van de wettelijk regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Osiris Administraties, in elk geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden.

Osiris Administraties is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.